Intersenfase (Graad 4 - 7)

By Laerskool Secunda is uitnemendheid die dryfveer agter ons akademiese sukses.  ‘n Hoogsgekwalifiseerde en toegewyde personeelkorps lei met entoesiasme, terwyl ‘n goeie balans tussen tradisionele en innoverende onderrigmetodes gehandhaaf word.

CAPS word met sukses geïnkorporeer.  Deurlopende assessering stel ons in staat om probleemareas spoedig te identifiseer, evalueer en effektief aan te spreek.  ‘n Intensiewe heronderrigprogram word met vrug aangebied.

Vaardigheidsontwikkeling word holisties benader en die inkorporering van tegnologie, vernuwende denkie en ‘n “uit-die-boks” aanbiedingstyl getuig hiervan.

Vakke wat aangebied word

Afrikaans

L/S Secunda is trots Afrikaans! Ons Afrikaanse Departement verseker ons vakgebied van hoogstaande gehalte is.

Alle kursusse/ werkswinkels word bygewoon om te verseker dat ons op hoogte is van die nuutste inligting.

Ontwikkeling van ons leerders se Spel-en leesvermoë is vir ons van kardinale belang. ‘n Leeslaboratorium is in plek gestel, waar Gr. R – Gr. 6 leerders weekliks ‘n addisionele leesperiode het.

Spelkompetisies is ingestel om korrekte spelvaardighede op ‘n speel – speel wyse aan te leer.

Goeie spel- en leesvaardighede vorm die basis van goeie leervaardighede. By L/S Secunda besef ons die kern moet gesond wees, alvorens doeltreffende leer kan plaasvind.

Die kurrikulum soos bepaal deur die Departement word noukeurig gevolg om te verseker dat ons die leerders 100% bemagtig om hul Hoërskoolloopbaan ook suksesvol te voltooi.

Dit is met trots dat ons kan sê L/S Secunda se Afrikaanse vakgebied is van puik gehalte! 

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde is maklik as jou gesindheid reg is – Jou benadering moet wees:

“Andere het dit reggekry, waarom nie ek ook nie”

In Wiskunde word ‘n eie, gespesialiseerde taal gebruik wat simbole en notasies behels om numeriese, meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf.  Wiskunde is ’n menslike aktiwiteit wat die volgende behels:  Waarneming, voorstelling en ondersoek van patrone, en kwantitatiewe verwantskappe in fisiese en sosiale verskynsels, asook tussen wiskundige voorwerpe self.  Deur hierdie proses word nuwe wiskundige idees en insigte ontwikkel

Ken is nie kan nie.  Kan is HERHAAL!

Sosiale Wetenskappe

Die vak Sosiale Wetenskappe bestaan uit Geskiedenis en Geografie.  Beide Geskiedenis en Geografie moet gedurende elke kwartaal van die skooljaar onderrig en geassesseer word.  Alhoewel die twee dissiplines apart gehou word, is hierdie kurrikulum ontwerp om die kennis soos uiteengesit in elk aan te vul.

Dit is belangrik in die leer van Geskiedenis en Geografie dat leerders aangemoedig word om vrae te vra:  Wie?  Waar?  Wat?  Hoekom nie?  Wanneer?  Hoe?  Indien?   Kon?  En teen die tyd dat hulle by die Senior Fase kom:  Indien?  Die vrae wat die leerders aan onderwysers stel, is ‘n goeie aanduiding van voorkennis, persepsies, belange, insigte en bekommernisse.

Wat is Geskiedenis?

Geskiedenis is die studie van verandering en ontwikkeling in die samelewing oor tyd heen.  Die studie van Geskiedenis stel mense in staat om te verstaan en te evalueer hoe menslike optrede uit die verlede ‘n impak op die hede kan hê asook die toekoms kan beïnvloed.  Geskiedenis is om te leer hoe om op ‘n gedissiplineerde manier oor die verlede, en by implikasie die hede, te dink.

Wat is Geografie?

Geografie is die studie van die menslike en fisiese omgewing.  Geografie is ‘n geïntegreerde dissipline wat beide die fisiese en menslike prosesse oor ruimte en tyd ondersoek.  Geografie help ons om die komplekse wêreld te verstaan.  Dit bied ons ‘n brug tussen die menslike en fisiese wetenskappe. 

”Yesterday is history

Tomorrow is ‘n mystery

But today is a gift

That’s why it is called the present.”

English – First Additional Language

Language is a tool for thoughts and communication. Learning to use language effectively enables learners to think and acquire knowledge, to express their identity, feelings and ideas to interact with others, and to manage their world.

The aim is to make sure that all the children get opportunities to speak in English. As the children move through the grades the teacher should expect children to speak more and their utterances should become longer.

Reading is very important for children who will be using English as additional language. You may use different methods such as reading independent and reading with the whole class.

The reading process consists of the pre- reading, reading and post reading stages.

Writing is a powerful instrument of communication that allows learners to construct and communicate thoughts and ideas coherently. Writing is important because it forces learners to think about grammar and spelling.

Language structures:

It is expected that language structure and use will be taught in context as other language skills are taught and developed. The teaching plans contain a list of language items that should be covered in each grade.

We have a well-stocked library which the learners use on a daily basis. We aim that every learner reads a story book every month.

Language is a tool for thought and communications. Children cannot excel at MATHEMATICS AND SCIENCE if they cannot READ.

Lewensoriëntering

Leerders word toegerus met kennis, vaardighede en waardes wat benodig word om hulle volle potensiaal te bereik ten opsigte van fisiese- , intellektuele-, persoonlike-, emosionele- en sosiale ontwikkeling. Die vak moedig leerders aan om lewensvaardighede aan te kweek en te beoefen.

Die doel van die vak is om leerders te ontwikkel daar middel van 3 verskillende maar verwagte studievelde nl: Persoonlike en Sosiale welsyn, liggaamlike opvoeding en Skeppende Kunste.

Natuurwetenskap

Wetenskap is ‘n sistematiese manier van soek vir verduidelikings en aaneenskakeling van idees wat ons het.  In Wetenskap word sekere metodes van navraag gedoen en ondersoek ingestel.  Met die formulering van ‘n hipotese word die ontwerp en uitvoer van eksperimente, ondersoeke wat onderneem word en metodes wat gebruik word, noukeurig ondersoek en gedebateer voordat dit as geldig aanvaar word.  Tegnologie word regdeur die geskiedenis aangetref.  Mense het ‘n kombinasie van kennis, vaardighede en beskikbare hulpbronne gebruik om oplossings te ontwikkel wat aan hul daaglikse behoeftes en begeertes voldoen.

Dit is gerig om leerders geleenthede te bied vir die saamstel van idees wat hulle het oor die natuur sodat hulle sin daarvan maak. 

Benaderingswyse

Ons skep ‘n wetenskaplike atmosfeer in ons klasse en die keuse van die inhoud gee ons geleentheid om ‘n wye verskeidenheid van onderrigmetodes te leer en te gebruik.  Ons gebruik wetenskap en tegnologie aktiwiteite wat genot, nuuskierigheid en kreatiwiteit aanwakker en ‘n bydrae lewer tot sosiale en gemeenskaps-ontwikkeling. Verskeie ontwerpvaardighede word gebruik byvoorbeeld, toegang tot en herroep van inligting; waarneming, vergelyking, meet, sortering en klassifisering; voorspellings;  beplanning en uitvoer van ondersoeke; aantekening en interpretasie van inligting; ontwerp en bou van modelle en die evaluering en verbetering van produkte.

Ekspo

In ons wetenskap/tegnologie- en wetenskapklas word daar gereeld van die leerders verwag om inligting van relatiewe onderwerpe te versamel en dan wetenskaplike afleidings en gevolge te maak en oor te dra. In hierdie geval bied ons by Laerskool Secunda vir die kinders die geleentheid om deel te neem aan ons jaarlikse wetenskap ekspo.

Ons skool het ‘n pragtige rekord van puik prestasies by die Ekspo. Ons probeer so veel as moontlik leerders die geleentheid gee om te gaan deelneem.
Besoek http://www.sciencexpo.org.za vir inligting.

Tegnologie

Die sukses van ‘n onderwysprogram word grootliks bepaal deur die doeltreffendheid van die vakorganisasie.  Die doelstelling in die vak tegnologie is;

 • Effektiewe vakbestuur in die skole te verseker
 • Die verantwoordelikheid van onderwyser en vakhoofde ten opsigte van die vak aan te toon
 • Vakbestuur landswyd te koördineer en groter kontinuteit te verseker
 • Professionele didaktiese leiding aan onderwysers te verskaf oor die volledige en verantwoordelike hantering van die vak.
 • ‘n Formele basis vir vakkommunikasie en beheer te skep
 • Standaarde te bepaal waaraan die onderwyser se dienslewering gemeet kan word.
 • ‘n tevrede en suksesvolle onderwyskorps tot stand te bring, in belang van die leerlinge in die besondere en die land in die algemeen.

Met die onderrig van TEGNOLOGIE word in die verskillende sillabusse vir die verskillende fases duidelik uiteengesit.

Kuns & Kultuur

Die uitvoerende kunste sluit in beweging, sang en toneelspel. Die leerder ontdek dat jy ‘n boodskap kan oordra of mense vermaak, deur jou liggaam, stem of ‘n musiekinstrument te gebruik. 

Lesse sluit in: 

 • mimiek
 • balknotasie
 • identifisering van musiekinstrumente 
 • kleiwerk
 • simbole
 • die gebruik van kunselemente
 • improvisasie

‘n Omvattende leerarea wat op ‘n kreatiewe wyse aangebied word. 

Ekonomiese Bestuur

Ekonomiese Bestuur se afkorting is EBW, wat staan vir Ekstra Belangrike Werk, want hier leer u kind van geldsake!

Kwartaal 1 begin met ‘n opwindende reis deur die geskiedenis van geld. Hulle leer van behoeftes en begeertes, goedere, dienste en besighede.

In Kwartaal 2 word daar geleer hoe om boek te hou van jou geld. U kind gaan van Rekeningkunde-begrippe leer soos inkomste en uitgawes, wins en verlies, nettowaardestaat en begrotings.

Kwartaal 3 is ‘n ligpunt in elke Graad 7 se lewe! Hulle leer wat is ‘n entrepreneur en hoe om ‘n besigheid te begin.

Die Gr 7’s hou dan ook ‘n Entrepreneursdag waar hulle dan alles wat hulle die eerste twee kwartale geleer het, practise kan toepas.

Kwartaal 4 sluit af met die temas-produksieproses en spaargeld.