Nasorg

Laerskool Secunda beskik oor ‘n naskoolsentrum. Die sentrum is daar tot die beskikking van ons leerders en vervul ‘n baie belangrike funksie om die leerders van ‘n werkende ouergemeenskap doeltreffend te ondersteun.

Amptelike ure van nasorg: Maandae – Vrydae (13:30 – 17:00)

Ouers let asseblief daarop dat u, u reëlings so moet tref dat u nie u kind later as bogenoemde tye kom afhaal nie.

Speelarea

Geen kind beweeg buite die afgebakende speelarea nie.

Studietye:

Tydens genoemde tye sal kontrole van huiswerk gedoen word.  In samewerking met Laerskool Secunda se personeel sal daar gepoog word dat alle huiswerk stiptelik gedoen word.  Kontak ons asseblief indien u sien huiswerk word nie gedoen nie.  U kan slegs SMS.  

Kleredrag:

Gewone (nie duursame) klere mag aangetrek word. Maak seker u merk u kind se klere.

Speelgoed:

Speelgoed kan op eie risiko gebring word om na studietyd daarmee te speel.

Gedrag:

  • Immorele gedrag bv. vloek en vuiltaal word geensins geduld nie.
  • Gevaarlike speletjies is glad nie toelaatbaar nie.
  • Beskadiging van die skool of ‘n ander persoon se eiendom of besittings, bly die kind wat hom daaraan skuldig maak se ouers se verantwoordelik vir die herstel of vervanging daarvan.
  • Ongehoorsaamheid sal nie geduld word nie.  Aanranding van enige aard of verbreking van nasorgreëls kan lei tot onmiddellike skorsing.
    Ons gaan met ‘n sterker trefkrag die dissipline hanteer by die nasorg.  

Afwesigheid

Vir u kind se veiligheid moet alle afwesighede aangemeld word nl. indien die leerling aan sport, kultuur ens. gaan deelneem, moet die persoon aan diens vooraf in kennisgestel word, sodat dit teenoor die leerling se naam aangeteken kan word.

Register: Leerders moet by die betrokke juffrou uitgeteken word deur die persoon wat die kind kom haal.

Boete: Daar sal ‘n R50 boete gegee word vir elke 15min wat u na 17:15, u kind kom afhaal.

Indien die leerling afwesig is weens siekte of wanneer die leerling vroeg gehaal word, moet die kantoor dienooreenkomstig in kennis gestel word.

Kinders wat die nasorgsentrum ontwrig sal nie geduld word nie. Dit moet vir die kinders lekker wees om na die nasorg te kom.

Indien ‘n kind nie gehoor gee aan die reëls, of versuim om sy samewerking te gee t.o.v.  huiswerk, verbeur hy / sy hul plek by die nasorgsentrum.

Koste verbonde aan die nasorg

R450-00 U voorsien self kos vir die middag 
R650-00 Ons voorsien kos vir die middag

(Gelde is nie later as die 1ste van die maand betaalbaar nie.)    

U is meer as welkom om d.m.v internetbetalings u kind se nasorggeld te betaal  . Maak asb. seker u betaal die geld in die rekening en nie in die skool se rekening nie .Rekeningnaam L. Harmse, Capitec ( Tak 470010 ) , Rek nr : 1356849561, Verwysing : Kind + Maand *, bv. Piet Smit Sep of Piet Smit 09.

Internetbetalings: stuur bewys van betaling na lelanieharmse@hotmail.com. Indien u direk by Capitec tak geld inbetaal, stuur ‘n foto van die betaalstrokie na Lelanie Harmse 082 773 0915.


ALLE BETALINGS IS STRENG KONTANT /
INTERNET VOOR OF OP DIE 7DE VAN ELKE MAAND.  
INDIEN DIT NIE STIPTELIK NAGEKOM WORD NIE,
VERBEUR U KIND OUTOMATIES SY PLEK BY DIE
NASORGSENTRUM. 

 

Klik hier vir die inskrywingsvorm: /uploads/laerskoolsecunda/files/Nasorgsentrum%282%29.doc