Skoolreëls

1. Aantree wanneer die klok lui aan die begin van die skooldag en na pouse

Voor skool en na pouse lui ‘n klok.  Leerders hou onmiddellik op met speel en tree stil en stemmig aan by hul onderskeie klaskamers.

2. Aantree by die saal

Vir saalgeleenthede beweeg die leerlinge flink na die saal. 

Wanneer leerders die saal binnestap moet absolute stilte heers. Elkeen gedra hom/haar eerbiedig vir die saalgeleentheid.

3. Geboue en terrein

Alle leerders moet trots wees op sy persoon en ook die netheid van sy omgewing, die skoolterrein, geboue, sportveld, blomme en struike.  Dit is die taak van elke leerder, die hoof, personeel en ouers om te help met die opbou en instandhouding van ons terrein.

Kwaadwillige saakbeskadiging van, òf privaateiendom òf skooleiendom word nie toegelaat nie.  Enige sodanige voorvalle moet onmiddellik by die Hoof rapporteer word. In die geval van moedswillige/opsetlike saakbeskadiging, word die betrokke ouers van sodanige leerder verantwoordelik gehou vir die skade.

Gedurende pouse word leerders nie in die klaskamers, saal, op die pawiljoen of op die stoepe toegelaat, sonder toesig van ‘n onderwyser, nie.   Niemand mag gedurende skooltyd by die fietsloods kom nie.  Elke leerder is mede-verantwoordelik om die klaskamers, kleedkamers, stoepe en terrein netjies en skoon te hou.

Elke leerder is verantwoordelik vir sy persoonlike eiendom.

Verlore artikels moet by die kantoor ingegee word.  Indien ‘n leerder iets verloor het, kan hy daaroor navraag doen by die kantoor.  Leerlinge is ten alle tye mede-verantwoordelik vir die netheid en sindelikheid van die skool en skoolterrein.  Vullisblikke is oral beskikbaar.  Daar word van leerders verwag om papiere wat rondlê op te tel en weg te gooi. Wanneer ‘n leerder ‘n persoon sien wat papiere rondgooi, moet hy/sy sodanige mede-leerder aanspreek.

Leerders mag slegs met tekkies op die tennisbaan gaan.  Tennisbane word nie sonder toestemming gebruik nie.

4. Afwesigheid

Leerders mag slegs weens siekte of om ‘n ander goeie rede van skool afwesig wees.  ‘n Leerder wat afwesig was, moet op die eerste dag wat hy weer die skool besoek, ‘n brief van sy ouers of ‘n doktersbrief bring waarop die rede vir afwesigheid aangedui word.  Die brief moet in die eerste periode aan die betrokke register-/voogonderwyser gegee word. 

Leerders wat tydens skooltyd siek word, rapporteer by sy/haar registeronderwyser, wie skriftelike toestemming sal gee om sy/haar ouers te skakel. Geen leerder mag self ouers vanaf selfoon skakel om hom/haar te kom haal nie.

Geen leerder mag ‘n ouer of iemand anders skakel om haar/hom gedurende skooltyd te kom haal, alvorens die nodige toestemming vooraf van die Hoof verkry is nie.  In so ‘n geval moet die ouers persoonlik die leerder by die skool kom haal.

Leerders wat afwesig is tydens ‘n toets of eksamen moet die nodige dokumentasie (brief van ouer of doktersbrief) by sy registeronderwyser inhandig, anders kry hy/sy nul vir die toets of eksamen.  Elke leerder is self verantwoordelik om werk wat hy/sy gemis het tydens sy/haar afwesigheid, in te haal.  ‘n Leerder is ook nie op grond van sy afwesigheid verskoon van assessering wat plaasvind op sy/haar terugkeer skool toe nie en is die leerder self verantwoordelik om voor te berei vir die betrokke assessering.

Ongereelde skoolbywoning versteur leerders in hul vordering en lei tot laksheid, gebrek aan belangstelling en uiteindelik tot onkunde en onbevoegdheid.  Leerders moet daarna streef om hulle skoolwerk goed te doen en hul beste te gee.

Tydens skooltyd word leerders nie toegelaat om sonder skriftelike versoek van hul ouers op hul eie huis toe te gaan nie.

Enige mediese probleme of siektetoestand (blaas, maag, naarheid) Indien vooraf deur die ouer geïdentifiseer moet skriftelik deur ‘n leerder by sy/haar registeronderwyser rapporteer word.

Leerders wat tydens skooltyd siek word hoef nie te wag vir toestemming om die klas of saal te verlaat nie.  Sodanige leerder mag dadelik die klas of saal verlaat. Verskoning word gevra indien die leerder terug in die klas kom.

5. Balspele

Geen balspel word onderdak of in deurlope toegelaat nie.  Geen balspele mag naby mure plaasvind nie.

6. Elektriese installasies

Geen leerder mag by skakelborde of elektriese installasies peuter nie.

7. Fietse

Daar mag nie op die skoolterrein met ‘n fiets gery word nie.  Voor die ingange na die skool, moet die leerder afklim en sy fiets instoot tot by die fietsloods.  Fietse moet gesluit word en word op eie risiko in die fietsloods gestoor.  Smiddae word die fietse weer gestoot tot by die hek en in die straat begin leerders eers ry.  Ook in die namiddae en saans met funksies is hierdie reël van toepassing.

8. Gedrag van leerders teenoor ander

Onderwysers is leermeesters en raadgewers en is altyd bereid om leiding te gee.  Onderwysers hou die vordering van leerders op elke terrein tydens hul skoolloopbaan dop.

Leerders sal te alle tye hoflik en vriendelik wees teenoor onderwysers en sal altyd groet.  ‘n Onderwyser word nie as “jy” en “jou” aangespreek nie, maar as “Meneer”, “Mevrou” en “Juffrou”. Leerders sal te alle tye gehoorsaam wees en hul daagliks opdragte en huiswerk na die beste van hulle vermoë uitvoer.

Leerders moet in alle opsigte lojaal teenoor die skool wees. Daar mag nie met minagting van ons skool, ons onderwysers en mede-leerlinge gepraat word nie.

Leerders moet netjies en regop staan as hul met ‘n onderwyser praat.  Seuns mag nie met hul hande in hul broeksakke staan wanneer daar met onderwysers gepraat word nie.

Leerders moet mekaar onderling ondersteun en aanmoedig op verskillende terreine van die skoollewe.

Leerders moet vriendelik en beleefd teenoor mekaar wees.  Leerders moet verdraagsaam wees met mekaar, nie onnodig kwaad word of van mekaar kwaad spreek nie. Verwelkom nuwe leerders.